Všeobecné obchodné podmienky

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na ubytovacie ako aj na všetky služby poskytované prevádzkovateľom penziónu.

1.2 Klientovi sa odporúča vo vlastnom záujme oboznámiť sa s týmito VOP pred uskutočnením rezervácie. Prevádzkovateľ penziónu si vyhradzuje právo jednostranne tieto VOP zmeniť. Pokiaľ klient nesúhlasí s niektorými ustanoveniami týchto VOP, prevádzkovateľ penziónu ho žiada, aby nevyužíval služby prevádzkovateľa penziónu. Potvrdením rezervácie klient vyslovuje bezvýhradný súhlas s týmito VOP.

1.3 Individuálne a špeciálne obchodné prípady nie sú súčasťou týchto zverejnených VOP.

 

2. REZERVÁCIE, ZMLUVY A HOTELOVÉ SLUŽBY

2.1 Rezerváciu je možné vykonať telefonicky, mailom, vyplnením rezervačného formulára na internetovej stránke penziónu, alebo osobne v prevádzke penziónu.

2.2 V prípade telefonickej a emailovej rezervácie, ako aj v prípade rezervácie cez rezervačný formulár penzión zašle ponuku rezervácie na email, ktorý poskytol klient. Pokiaľ klient na ponuku od hotela do 24 hodín neodpovie, viazanosť penziónu poskytnúť službu klientovi zaniká.

2.3 Zmluva vzniká písomným potvrdením rezervácie zo strany penziónu a má váhu zmluvy. Ústna dohoda alebo potvrdenie rezervácie má rovnako váhu zmluvy.

2.4 Každý ubytovaný hosť je povinný dodržiavať ubytovací poriadok penziónu ako aj VOP penziónu, a vytvorením rezervácie dáva hosť súhlas, že sa oboznámil s ubytovacím poriadkom ako aj so VOP penziónu a v plnej miere s nimi súhlasí.

2.5 Ak to nie je z povahy veci vylúčené, platia ustanovenia tohto článku VOP aj pre ubytovacie podmienky skupín, s tým, že ubytovaný hosť a osoba, ktorá vykonala skupinovú rezerváciu zodpovedajú za záväzky voči penziónu spoločne a nerozdielne a počas doby ubytovania dodržujú ubytovací poriadok penziónu.

 

3. PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

3.1 Za ubytovanie a poskytnuté služby je klient povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom penziónu. Nezmluvný hosť platí za pobyt vždy pri nástupe na ubytovanie na základe predloženia účtu resp. faktúry spolu s vyúčtovaním poskytnutých záloh zo strany klienta. Klient je povinný uhradiť zálohovú faktúru za pobyt v plnej výške . Požadovaná suma musí byť pripísaná na účet príjemcu do dátumu splatnosti faktúry a doplatiť za pobyt a prípadné ďalšie služby a konzumácie pri ukončení pobytu, pokiaľ sa penzión s klientom nedohodol inak. Účet resp. faktúra za pobyt je splatná pri jej predložení klientovi.

3.2 Aktuálne ceny penziónu za poskytované izby a služby a cenník nápojov sú prístupné na recepcii a v reštaurácii penziónu.

3.3 Penzión, ako poskytovateľ služieb má právo zverejnené ceny zmeniť, pričom nadobúdajú platnosť momentom zverejnenia na webovej stránke penziónu.

3.4 V prípade, že zálohová platba za objednanú službu nebude uhradená v termíne, penzión má právo zrušiť rezerváciu a tým aj odstúpiť od zmluvy. Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté Storno poplatky, ktoré sú uvedené v bode č.4.

 

4. STORNO PODMIENKY (PODMIENKY ZRUŠENIA REZERVÁCIE)

4.1 Penzión je oprávnený účtovať storno poplatky vopred objednaných dohodnutých služieb v prípade, že hosť zruší svoju rezerváciu pobytu alebo objednanej služby, alebo jej časti. Oznámenie zrušenia rezervácie pobytu, služby, alebo jej časti penzión prijíma iba písomnou formou. Penzión je oprávnený účtovať zrušenie rezervácie aj v prípade, že hosť zrušenie neoznámi penziónu. Penzión účtuje storno poplatky podľa nasledovných pravidiel:

  • zrušenie pobytu, služby, alebo jej časti viac ako 28 dní pred nástupom na pobyt alebo čerpaním služby bez poplatku
  • zrušenie pobytu, služby, alebo jej časti 28 až 15 dní pred nástupom na pobyt alebo čerpaním služby je storno poplatok 50 % z ceny ubytovania a objednaných služieb
  • zrušenie pobytu, služby, alebo jej časti menej ako14 až 1 deň pred nástupom na pobyt alebo čerpaním služby je storno poplatok 100 % z ceny ubytovania a objednaných služieb
  • Penzión si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade uhradenej zálohy a však, je povinný bezodkladne prijatú zálohu vrátiť v plnej výške.

 

5. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana súkromia

5.1 Prevádzkovateľ penziónu Karolína je spoločnosť Karolinka s.r.o., Vajnorská cesta 2, 90026 Slovenský Grob vykonáva spracúvanie osobných údajov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

5.2 Prevádzkovateľ, spoločnosť Karolinka s.r.o., spracúva osobné údaje klientov za účelom rezervácie, predaja využívania služieb klientmi v ubytovacích zariadeniach prevádzkovateľa a kontroly ich využívania. Na základe zákona 18/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registra obyvateľov Slovenskej republiky sú osobné údaje klientov spracovávané bez súhlasu dotknutej osoby. Kontaktné údaje, najmä telefónne číslo, e-mailová adresa, spolu ubytované osoby a ďalšie poskytnuté osobné údaje sú spracovávané len so súhlasom dotknutej osoby, ktorá môže kedykoľvek požiadať o ich opravu, prípadne výmaz.

5.3 Otázky ohľadom ochrany osobných údajov spracovávaných prevádzkovateľom je možné zasielať zodpovednej osobe pre ochranu osobných údajov elektronicky na emailovú adresu: info@penzionkarolina.sk

5.4 Interiér  a exteriér penziónu je monitorovaný bezpečnostným kamerovým systémom.

 

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1 Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

6.2 Pokiaľ by niektoré ustanovenie týchto VOP bolo alebo sa stalo neplatným, neúčinným alebo nevynútiteľným, nedotýka sa takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť platnosti a účinnosti ostatných ustanovení týchto VOP.

6.3 Klient pri potvrdení rezervácie vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať. Prevádzkovateľ penziónu si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením zmenených VOP na internetovej stránke prevádzkovateľa penziónu a v priestoroch penziónu a na recepcii.

6.4 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.01.2023.